Tjänster

Våra produkter är i huvudsak strukturerade kring SIQs sju huvudkriterier för kundorienterad verksamhetsutveckling.

1. Ledarskap

Q-man - Quality of Management

En kvalitetssäkring av management där frågor kring relation, engagemang och struktur tas upp. Både underställdas och överordnades åsikter ställs i relation till den självbild den undersökta chefen har. På så vis kan både nivåer och eventuella skillnader mellan de olika grup-perna komma fram.
Förutom kvalitetssäkringen i sig skall resultaten kunna användas för att utveckla cheferna och få en samsyn.

IK-analys

Genom vår analys av intern-kommunikationen (IK) kan man snabbt få en klar bild av vilken information som är väsentlig och hur den sprids i företaget eller organisationen.

Analysen bygger på enkätsvar, med frågor inom vissa förut-bestämda områden, där både företagsledning och övriga medarbetare svarar på hur de uppfattar informationen och hur viktig den är.

Vilken information som sprids i företaget eller organisationen, dvs hur man kommunicerar med varandra, är ofta av största betydelse för att kunna bli ett framgångsrikt företag.

Utifrån resultatet kan vi sedan, om så önskas, gemensamt utarbeta en kommunikationsplan där kanaler och informations-innehåll optimeras.

2. Information och analys

Marknadsförutsättningar
Vi hjälper företag och innovatörer att analysera marknadsförutsätt-ningar för produkter eller pro-duktidéer. Vi kan använda många olika typer av metoder, allt från fokusgrupper till insam-ling av information från webben.

Viktiga frågor att få svar på när man skall lansera produkter är; finns behovet, vad är egentligen kundnyttan och hur ser de kom-mersiella förutsättningarna ut?

Men även produkter som redan finns på marknaden kan behöva en "översyn". Skall vi satsa mer eller ta bort produkten från marknaden? Ofta är det lättare för en tredje part, som kan se produkten med mer neutrala ögon, att utreda frågan och komma med förslag.

Genom den långa och breda erfarenhet som finns inom M&Q kan vi ta oss an de flesta typer av produkter inom olika bran-scher för att sedan komma med konkreta rekommendationer.

3. Strategisk planering

Marknadsseminarium

Här kan vi hjälpa dig att imple-mentera resultaten från Nöjd-Kund-Mätningen och därmed gå från ord till handling.

I seminariet kan vi också ta upp generella marknads- och strate-gifrågor. Vi reder ut begrepp som vision, mission, grundläggande värderingar, målsättningar och handlingsplaner. Detta kan sedan kopplas till resultaten för nöjd-kund-mätningen.

Seminariet, som skräddarsys för varje kund, är en heldag med interaktivt arbete både indivi-duellt och i grupp.

Det passar alla på företaget, eller i organisationen, som på något vis har en kundkontakt.

 

4. Medarbetarnas utveckling

Q-bic test

En medarbetarundersökning som ger en översiktlig bild av arbets-miljö, arbetsklimat och organisa-tion där personalens åsikter jämförs med hur ledningen tror att de är.

Respondenterna får också prioritera de olika frågeställ-ningarna. I en avslutande del ställs också frågor kring livsstil och hälsa.

Metoden ger mätetal för nuläget som senare kan användas för att följa upp förbättringsarbetet.

I vår analys visas nivåer och skillnader mellan de olika grup-perna, samt hur de korrelerar med livsstils- och hälsofrågorna.

Q-man - Quality of Management

En kvalitetssäkring av management där frågor kring relation, engagemang och struktur tas upp. Både underställdas och överordnades åsikter ställs i relation till den självbild den undersökta chefen har. På så vis kan både nivåer och eventuella skillnader mellan de olika grup-perna komma fram.
Förutom kvalitetssäkringen i sig skall resultaten kunna användas för att utveckla cheferna och få en samsyn.

IK-analys

Genom vår analys av intern-kommunikationen (IK) kan man snabbt få en klar bild av vilken information som är väsentlig och hur den sprids i företaget eller organisationen.

Analysen bygger på enkätsvar, med frågor inom vissa förut-bestämda områden, där både företagsledning och övriga medarbetare svarar på hur de uppfattar informationen och hur viktig den är.

Vilken information som sprids i företaget eller organisationen, dvs hur man kommunicerar med varandra, är ofta av största betydelse för att kunna bli ett framgångsrikt företag.

Utifrån resultatet kan vi sedan, om så önskas, gemensamt utarbeta en kommunikationsplan där kanaler och informations-innehåll optimeras.

5. Verksamhetens processer

6. Verksamhetens resultat

7. Kundtillfredsställelse

Nöjd-Kund-Mätning (NKM)

NKM är en av våra kärnprodukter där vi förutom själva mätningen också analyserar resultaten och kommer med förslag till åtgärder. NKM är ingen standardprodukt utan vi försöker arbeta mycket nära våra uppdragsgivare för att kunna skräddarsy varje mätning.

Grundmodellen bygger på Svensk Kvalitetsindex grundprinciper men är något modifierad. Resultatet blir olika index som går att följa över tid, men vi får också fram konkreta förbättringsförslag.

Med hjälp av svaren kan vi också ta fram en ”prioriteringsmatris”. Detta genom att låta responden-terna tala om hur viktiga de anser att de olika områdena är med avseende på kundnöjdhe-ten. Matrisen visar bl a vilka områden man bör satsa på för att man lättast skall kunna öka kundnöjdheten.

Oftast använder vi telefonin-tervjuer när vi genomför en NKM eftersom det ger den högsta svarsfrekvensen och minimerar risken att man skall missförstå någon fråga, men vi genomför också NKM med hjälp av webben eller postala enkäter.

Det är viktigt att påpeka att en NKM inte skall vara någon engångsföreteelse. Det är första steget i värdecirkeln för att utveckla ett företag och bör upprepas årligen eller vid behov. På så vis kan trender och resultat av förbättringsåtgärder följas upp.

Vi har också en övergripande produkt kallad TBM - ett lämpligt sätt att komma igång med en strukturerad utveckling