Nulägesanalys och uppföljning av genomförda åtgärder är basen för allt kvalitetsarbete och därmed grundläggande när man skall arbeta med ständiga förbättringar, och likaså för M&Qs verksamhet. Man måste veta och inte bara tro för att lättare kunna sätta in relevanta och kostnadseffektiva åtgärder.

Detta är också grunden i TQM (Total Quality Management), något som allt modernt kvalitetstänkande kretsar kring, och som bevisligen skapar löns ammare företag. I Sverige är det SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling), som ägs av staten och Intressentföreningen, som tagit på sig rollen att sprida budskapet. M&Q är medlem i SIQs intressentförening, vi ser oss därför som ett redskap att föra ut SIQs värderingar och arbetssätt. Ett viktigt sätt att få kunskap är att fråga – svaren ger ofta insikt i olika problem och frågeställningar.